பேனாவிற்கு மதிப்பு அது ஒழுங்காக எழுதும் வரை

பெண்ணிற்கு மதிப்பு அவள் ஒழுக்கமுடன் இருக்கும் வரை….
Advertisements